(1)
Ray, S. A Response to Karen Anton. YSW 2015, 9, 165-167.